Algemene voorwaarden Vitality personal training

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1: De overeenkomst

U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten met Vitality Personal Training. De aard van deze overeenkomst is dat u door Vitality Personal Training wordt bijgestaan voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van Vitality Personal Training van toepassing. De afgesloten sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

Vitality Personal Training is de handelsnaam van Bryan Vos, Personal Trainer, statutair gevestigd Beekveld 19, 5258 SH Berlicum. Vitality Personal Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71070877.Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Vitality Personal Training.Artikel 3: Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met zoals vermeld in de overeenkomst. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:

- U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;

- Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.

Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.

- Vitality Personal Training heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Vitality Personal Training aantoonbaar geleden schade.

- Om gebruik te maken van de tevredenheidsgarantie dient er voor het verstrijken van de helft van de looptijd schriftelijk te worden opgezegd via opzeggen@vitalitypt.nl. Het lidmaatschap wordt dan stopgezet nadat de helft van de looptijd verstreken is.

- Er kan alleen gebruikt gemaakt worden van een tevredenheidsgarantie bij programma’s met een looptijd van 6 of 12 maanden.

- Looptijd van lidmaatschappen starten altijd op de eerstvolgende 1ste van de nieuwe maand. Om voor die tijd gebruik te maken van de diensten zullen er kosten in rekening gebracht worden.Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.

2. Eventuele prijsverhogingen worden door Vitality Personal Training 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.Artikel 5: Betaling

1. De betaling van de Personal Training sessies wordt via automatische incasso voldaan of indien incasso niet gewenst is door u zelf uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd. In geval van automatische incasso kan de incasso niet plaatsvinden bij onvoldoende saldo. In dat geval zal de training worden stopgezet tot incasso weer mogelijk is.

2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Vitality Personal Training schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen.

3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Vitality Personal Training gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Vitality Personal Training bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.

4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Vitality Personal Training bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.Artikel 6: Verplichtingen van Vitality Personal Training

1. Vitality Personal Training staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.

2. Vitality Personal Training staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.Artikel 7: Verplichtingen van de klant

1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Vitality Personal Training. Vitality Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.

2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.

3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Vitality Personal Training door te geven.Artikel 8: Annuleringen of te laat komen

1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Vitality Personal Training. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.

2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Vitality Personal Training om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Vitality Personal Training is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. Vitality Personal Training is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.

2. Vitality Personal Training zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s.

3. U bent tegenover Vitality Personal Training aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.